ALGEMENE VOORWAARDEN

BETREKKING HEBBEND OP DIENSTEN VERRICHT DOOR BOERMA | ICT ONDERWIJSOPLOSSINGEN

H. Boerma handelend onder de naam Boerma ICT Onderwijsoplossingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65171330 en is gevestigd aan de Biezenveld 27 7943 MB te Meppel.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
3. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die Diensten (op afstand) aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Boerma ICT.
4. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
5. Diensten: De Diensten die Boerma ICT aanbiedt zijn advies op het gebied van strategie en begeleiding betreffende ICT (onderwijs)oplossingen (niet zijnde betrekking public relations).
6. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door Boerma ICT ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde Diensten.
7. Overeenkomst: De Overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
8. Website: De website die Boerma ICT gebruikt is: https://boerma-icto.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Boerma ICT, elke Overeenkomst tussen Boerma ICT en Opdrachtgever en op elke dienst dat door Boerma ICT wordt aangeboden.
2. Voordat er een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Boerma ICT aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Boerma ICT is overeengekomen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Boerma ICT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. Boerma ICT is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Boerma ICT niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Niettemin heeft Boerma ICT het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om vanwege een voor Boerma ICT gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. Boerma ICT zal de aangeboden Diensten zo duidelijk mogelijk omschrijven teneinde Opdrachtgever in staat te stellen een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Boerma ICT niet binden. Eventuele specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Boerma ICT aan Opdrachtgever.
6. Levertijden in het Aanbod van Boerma ICT zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boerma ICT niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Boerma ICT heeft aanvaard en Boerma ICT de aanvaarding heeft bevestigd.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Boerma ICT, zal Boerma ICT de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen.
3. Boerma ICT is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de Overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie.
5. Opdrachtgever kan een reeds bevestigde opdracht tot 14 dagen voor aanvang annuleren. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht binnen 14 dagen voor aanvang annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten door Boerma ICT alsmede 25% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Boerma ICT een Overeenkomst is gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen Partijen zijn overeengekomen ter zake.
2. Zowel Opdrachtgever als Boerma ICT kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan het niet nakomen van de betalings- en medewerkingsverplichtingen door Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
3.1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
3.2. Opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet zal nakomen;
3.3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om bepaalde zekerheid of een aanbetaling te doen in het kader van de Overeenkomst, en deze zekerheidsstelling of aanbetaling uitblijft of onvoldoende is;
3.4. Door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4. Indien zich omstandigheden voordoen die dusdanige van aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
5. Indien Opdrachtgever overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd tot een vergoeding van haar schade als gevolg van de ontbinding,
6. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Boerma ICT ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
7. Opdrachtgever is gerechtigd om een Overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk geval gehouden tot vergoeding van de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten. Boerma ICT behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.
8. Indien Opdrachtgever en Boerma ICT, los van de reeds gesloten Overeenkomst, een aanvullende afspraak wensen te maken, wordt er een afzonderlijke Overeenkomst gesloten tussen Partijen. In zulks geval geldt dat annulering van deze afspraak 24 uur van tevoren dient te geschieden. Indien annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang dient Opdrachtgever de tot dan gemaakte kosten alsmede de gederfde inkomsten van Boerma ICT te vergoeden.
9. Zowel Opdrachtgever als Boerma ICT kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Boerma ICT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Partijen treden in overleg met elkaar ter zake. Boerma ICT is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwijzen naar een bevoegde derde.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Boerma ICT gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
3. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Boerma ICT, of Boerma ICT een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 7 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Boerma ICT op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (zoals: reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever en dienovereenkomstig opgenomen in de Overeenkomst.
2. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding achteraf te voldoen, tenzij Partijen een andere betalingsregeling overeenkomen.
3. Indien sprake is van spoed, of Boerma ICT op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
4. Indien Partijen schriftelijk een voorschot overeengekomen zijn dient dit voorschot door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Boerma ICT een aanvang zal maken met haar Diensten.
5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf gegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen de opgegeven betalingstermijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Boerma ICT gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
8. Opdrachtgever dient de betaling te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Boerma ICT. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Boerma ICT een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
9. Boerma ICT behoudt zich het recht voor om (op)levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Boerma ICT zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente ex art. 6:119a BW / art. 6:119 BW vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Boerma ICT meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn in het kader van de Overeenkomst, komen deze kosten voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Boerma ICT zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste kunnen uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Hierbij waarborgt hij zijn professionele kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit. Tevens staat hij in voor een verantwoord opdrachtenbeleid. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De offerte op basis waarvan Boerma ICT zijn werkzaamheden uitvoert is in beginsel leidend.
3. Bij de uitvoering van de Diensten is Boerma ICT niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Boerma ICT, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de bijkomende kosten te vergoeden.
4. Boerma ICT kan in het kader van haar Dienst een advies en/of rapportage opleveren. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5. De werkzaamheden van Boerma ICT zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).
6. Opdrachtgever is verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig te verstrekken, ten behoeve van een deugdelijke en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Boerma ICT kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Boerma ICT gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Boerma ICT.
7. Indien Boerma ICT zijn dienstverlening uitvoert op de locatie van Opdrachtgever dient Opdrachtgever op eerste verzoek van Boerma ICT te voldoen aan de gevraagde faciliteiten nodig voor de uitvoering van de diensten.
8. Boerma ICT voert haar dienstverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen ter zake.

Artikel 10 – (Op)Levering
1. Boerma ICT spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit in redelijkheid van haar gevergd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide (aanvullende) kosten te vergoeden aan Boerma ICT.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt aan Boerma ICT, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Boerma ICT of wel andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Boerma ICT recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 2 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Boerma ICT bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Ingeval van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Boerma ICT gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook ingeval van wijzigingen van de Diensten of werkzaamheden kan oplevering aangepast en/of gewijzigd worden.
5. Opdrachtgever is verplicht Boerma ICT tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde adviezen een daadwerkelijke tekortkoming heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
6. De aard van de werkzaamheden van Boerma ICT brengt met zich mee dat er pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Boerma ICT nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Boerma ICT.
7. 7.Indien Boerma ICT tijdens haar (verleende) Diensten vertraging oploopt deelt hij dit binnen een redelijke termijn schriftelijke, onder vermelding van de oorzaak van de vertraging, mee aan Opdrachtgever.
8. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen is Opdrachtgever verplicht de bijkomende kosten van Boerma ICT te vergoeden.
9. Indien nodig kunnen Partijen na (op)levering een evaluatie met betrekking tot de Dienst overeenkomen.
10. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Boerma ICT te melden op een dusdanige wijze zodat Boerma ICT in staat is de gebreken feitelijk waar te nemen, te reproduceren en (eventueel) te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Boerma ICT een ontvangstbevestiging de klachtmelding ontvangt.

Artikel 11 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Boerma ICT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Boerma ICT de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@boerma-icto.nl.
2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Boerma ICT verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn (verkregen) en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Boerma ICT tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Boerma ICT op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in de beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting
1. 1.Boerma ICT heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2. Boerma ICT is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Boerma ICT is in dat geval niet aansprakelijk voor enige schade, in welk vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht
1. Boerma ICT is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Boerma ICT wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Boerma ICT, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Boerma ICT zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen en andere veranderende weersomstandigheden (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van Boerma ICT en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Boerma ICT buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval de kosten die hieraan verbonden zijn gecompenseerd in die zin dat ieder der Partijen haar eigen kosten draagt, zonder enige verschuldigdheid van de Partijen jegens elkaar.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Boerma ICT leidt tot aansprakelijkheid van Boerma ICT, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. Indien er periodiek is gefactureerd, en de schade in één periode is ontstaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het desbetreffende termijnbedrag.
2. Boerma ICT is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Boerma ICT geleverde Diensten, vertragingsschade en renteschade.
3. Boerma ICT is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Boerma ICT voor enige vorm van vergoeding van schade veroorzaakt door derde(n) en/of schade ontstaan indien Boerma ICT zijn werkzaamheden uitvoert op basis van informatie aangeleverd door derden.
5. Boerma ICT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
6. De inhoud van het (op)geleverde advies van Boerma ICT is niet bindend en slechts adviserend van aard. Boerma ICT is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het opvolgen van het (op)geleverde advies. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf.
7. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de opgestelde adviezen opvolgt. Opdrachtgever is vrij om zijn eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Boerma ICT. Boerma ICT is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Boerma ICT is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welk reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
9. Boerma ICT staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Boerma ICT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Opdracht. Boerma ICT sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Boerma ICT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Boerma ICT binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert, behoudens opzet en/of schuld aan de zijde van Boerma ICT.
12. Een jaar na het eindigen van de Overeenkomst komt de aansprakelijkheid van Boerma ICT te vervallen.

Artikel 16 – Geheimhouding
1. Boerma ICT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Opdracht, waaronder de offerte en opgestelde rapporten. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Boerma ICT opgestelde adviezen en/of rapportages aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.
3. Indien Boerma ICT op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Boerma ICT zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Boerma ICT niet gehouden tot enige vergoeding van schade en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Boerma ICT en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Boerma ICT berusten uitsluitend bij Boerma ICT en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur, zoals een opgesteld advies, waarop de IE-rechten en auteursrechten van Boerma ICT rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerma ICT en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Boerma ICT opgeleverde zaken, dient Boerma ICT expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Boerma ICT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst en waarvoor ze dienen.
4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen treffen indien er een inbreuk op de IE-rechten is geconstateerd.
5. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Boerma ICT, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van €1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Boerma ICT verstrekt in het kader van een Opdracht.
2. Indien (aanvullende) gegevens van derden worden verkregen is Boerma ICT nimmer gehouden de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden te controleren.
3. Opdrachtgever vrijwaart Boerma ICT van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
4. Opdrachtgever vrijwaart Boerma ICT voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Opdracht c.q. Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Boerma ICT opgestelde adviezen en rapportages.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Boerma ICT verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service (en/of producten) van Boerma ICT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@boerma-icto.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Boerma ICT de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Boerma ICT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Boerma ICT en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Boerma ICT heeft het recht om haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Boerma ICT en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.